CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A1 A2 A3 A4 Polska wersja English versiona

Kreślarz techniczny

umowa o pracę DS Engineering
 • Polska, Dolnośląskie, Wrocław
 • Data publikacji: 01 czerwiec 2022
 • Ważna do: 30 wrzesień 2022
Zapisz
 • Kategoria oferty: Wsparcie dla Ukrainy - praca
 • Doświadczenie: niewymagane
 • Kierunki: Budownictwo

DS Engineering jest częścią duńskiej grupy kapitałowej DS Gruppen znanej z wieloletniego doświadczenia w projektowaniu, produkcji, wykonywaniu powłok i montażu konstrukcji oraz elementów ze stali i betonu. Polska spółka jest firmą inżynieryjną specjalizującą się w projektowaniu konstrukcji stalowych, która zatrudnia silny zespół kompetentnych inżynierów budownictwa. Polscy inżynierowie dzięki najnowocześniejszemu oprogramowaniu BIM dostarczają kompletne dokumentacje projektowe obiektów przemysłowych, rolniczych, sportowych czy handlowych na rynki północnej i zachodniej Europy.

www.ds-staal.dk

Zakres obowiązków

 • wykonywanie rysunków technicznych, w tym warsztatowych i wykonawczych,
 • przygotowywanie list materiałowych,
 • współpraca z inżynierami.

Kierunki, do których skierowana jest oferta

 • Budownictwo

Inne umiejętności

 • wykształcenie techniczne min. średnie,
 • umiejętność efektywnej pracy w zespole, komunikatywność,
 • chęć ciągłego uczenia się, elastyczność i otwartość na zmiany,
 • nastawienie na cel i umiejętność dotrzymywania terminów,
 • nie wymagamy doświadczenia!

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w międzynarodowej firmie,
 • wsparcie opiekuna wdrażającego w zakres powierzonych zadań,
 • perspektywa rozwoju zawodowego,
 • nowoczesne narzędzia pracy,
 • skandynawska kultura pracy,
 • koleżeńska atmosfera.Wymagane do aplikacji dokumenty

CV w języku angielskim prześlij na adres kariera@ds-staal.dk

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Administrator danych osobowych: Administratorem Pana/Pani danych osobowych („Dane”) udostępnionych w związku z udziałem w procesie rekrutacji jest DS Engineering sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Antoniego Słonimskiego 1A 11, 50-304 Wrocław, działająca pod numerem REGON: 384425526, NIP: 8982253154 („Administrator”). Źródło pochodzenia Danych: Dane przetwarzane przez Administratora pochodzą przede wszystkim od Pana/Pani. W niektórych przypadkach Administrator może pozyskiwać Dane z innych źródeł, m.in. od agencji rekrutacyjnych jeżeli Pana/Pani rekrutacja prowadzona jest przez taką agencję. Kategorie Danych, cel i podstawa ich przetwarzania: W ramach procesu rekrutacji, Administrator będzie przetwarzał następujące Dane dotyczące Pana/Pani: a) przypadku rekrutacji na stanowisko, na którym zawierana jest umowa o pracę:  imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Pana/Panią, a także informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – podstawą przetwarzania tych Danych przez Administratora jest art. 22(1) §1 Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Prawo Administratora żądania tych Danych wynika z przepisów prawa, a ich niepodanie przez Pana/Panią uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym;  inne Dane niż wskazane powyżej, zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym, a także Dane pozyskane w ramach spotkań w trakcie procesu rekrutacyjnego (tj. informacje przekazane w trakcie rozmów kwalifikacyjnych, wyniki testów, pisemne referencje, dodatkowe informacje na temat posiadanych kwalifikacji) – podstawą przetwarzania tych Danych przez Administratora jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 22(1)a Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie tych Danych jest całkowicie dobrowolne, a ich niepodanie nie uniemożliwi udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, ale może wpłynąć na ocenę Pana/Pani przydatności do pracy na stanowisku, którego dotyczy proces rekrutacyjny; b) w przypadku rekrutacji na stanowisko, na którym zawierana jest umowa cywilnoprawna:  imię (imiona) i nazwisko, PESEL, dane kontaktowe, informacje dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, informacje o statusie studenta, a  w przypadku osób świadczących usługi na podstawie umów o świadczenie usług również firma działalności gospodarczej, adres prowadzenia działalności, adres zamieszkania, numer NIP, numer REGON, oraz w obu przypadkach, inne Dane niż wskazane powyżej, zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym, a także pozyskane w ramach spotkań w trakcie procesu rekrutacyjnego (t.j. informacje przekazane w trakcie rozmów kwalifikacyjnych, wyniki testów, pisemne referencje, dodatkowe informacje na temat posiadanych kwalifikacji) - podstawą przetwarzania tych Danych przez Administratora jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie tych Danych jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie powyższych Danych może jednak uniemożliwić udział w postępowaniu rekrutacyjnym lub wpłynąć na ocenę Pana/Pani przydatności do realizacji usług zlecenia. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby biorące udział w procesie rekrutacyjnym, powyższe Dane mogą być przetwarzane także w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z prawem. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w przypadku przekazania przez Pana/Panią jakichkolwiek szczególnych kategorii Danych, tj. Danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych, Dane takie zostaną niezwłocznie usunięte. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Pana/Pani Dane nie będą przetwarzane w sposób, który jest związany z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Odbiorcy Danych i przekazywanie Danych poza Unię Europejską: Odbiorcami Danych przetwarzanych przez Administratora mogą być agencje rekrutacyjne, prawnicy, a także podmioty z grupy kapitałowej, do której należy Administrator, jeżeli podjęcie decyzji dotyczących wyniku procesu rekrutacyjnego będzie konsultowane z takimi podmiotami. Pana/Pani Dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Okres przechowywania Danych: Pana/Pani Dane będą przechowywane przez okres do 2 (dwóch) miesięcy od dnia otrzymania przez Administratora Pana/Pani zgłoszenia rekrutacyjnego, a w uzasadnionych przypadkach także po jej zakończeniu, przez okres jaki jest konieczny do rozpatrzenia potencjalnych roszczeń (tj. do upływu okresu przedawnienia). Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz na przetwarzanie Pana/Pani Danych na potrzeby takich procesów, to przekazane nam Dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres 2 (dwóch) lat od daty otrzymania przez Administratora Pana/Pani zgłoszenia rekrutacyjnego. W przypadku gdy 2- (dwu) letni okres przechowywania Pana/Pani Danych upłynie w trakcie procesu rekrutacji, w którym bierze Pan/Pani udział, okres przechowywania Danych ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o 2 (dwa) miesiące, chyba, że zostanie Pan/Pani zatrudniony przez Administratora. Pani/Pana prawa: W związku z tym, że Administrator przetwarza Pana/Pani Dane, będzie przysługiwało Panu/Pani prawo dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Danych. Przysługuje także Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Możliwość skorzystania z powyższych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii Danych. Jeżeli chciałby/aby Pan/Pani uzyskać dodatkowe informacje w tym zakresie, prosimy o kontakt w sposób wskazany na końcu niniejszej informacji. Ponadto w takim zakresie w jakim Administrator przetwarza Pana/Pani Dane na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło przed cofnięciem zgody. Dane kontaktowe: W przypadku pytań dotyczących Danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail daneosobowe@ds-staal.dk lub pocztą na adres wskazany powyżej. Przed udzieleniem zgody poniżej zapoznałem/łam się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w procesie rekrutacji prowadzonym przez DS Engineering sp. z o.o. (Spółka), w tym prawem do cofnięcia udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość. Wyrażam zgodę: • na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, w zakresie wykraczającym poza dane osobowe, których Spółka może żądać ode mnie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w celu wykorzystania ich na potrzeby aktualnie prowadzonej rekrutacji. • na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Spółkę przez okres 2 (dwóch) lat.